تقویــم

text: تقویــم

96/04/19 بازدید از پروژه مسکونی مشتاق

های درون سازمانی و نیاز جدی به مکانیزه نمودن فرآیندها و مدیریت آنها، سیاست شرکت فرابرد در همین راستا قرار گرفته است. هم اکنون شرکت در دو دفتر مجزا درتهران و اصفهان و با بهره‌گیری از توان تخصصی دانش آموختگان 

های درون سازمانی و نیاز جدی به مکانیزه نمودن فرآیندها و مدیریت آنها، سیاست شرکت فرابرد در همین راستا قرار گرفته است. هم اکنون شرکت در دو دفتر مجزا درتهران و اصفهان و با بهره‌گیری از توان تخصصی دانش آموختگان 

های درون سازمانی و نیاز جدی به مکانیزه نمودن فرآیندها و مدیریت آنها، سیاست شرکت فرابرد در همین راستا قرار گرفته است. هم اکنون شرکت در دو دفتر مجزا درتهران و اصفهان و با بهره‌گیری از توان تخصصی دانش آموختگان 

های درون سازمانی و نیاز جدی به مکانیزه نمودن فرآیندها و مدیریت آنها، سیاست شرکت فرابرد در همین راستا قرار گرفته است. هم اکنون شرکت در دو دفتر مجزا درتهران و اصفهان و با بهره‌گیری از توان تخصصی دانش آموختگان