احسان حسینی

تحصیلات : کارشناسی ارشد معماری

محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان

شرکت : دفتر فرآیند منطقی در طراحی