محمد عرب

تحصیلات: کارشناسی ارشد معماری

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد خوراسگان

شرکت: فضا-رویداد-شهر